نقل از کمونيست ١٢٤

 

سند مصوب پلنوم ششم کميته مرکزي

حزب کمونيست کارگري حکمتيست

آذر ١٣٨٥ دسامبر ٢٠٠٦

 

وظايف کميته هاي حزبي

1 -     سازمان حزب در هر محل يا عرصه متکي بر کميته هاي حزبي است.

2 -     کميته هاي حزبي مسئوليت تمام عرصه هاي فعاليت حزب در محل يا عرصه فعاليت خود را برعهده دارند. کميته هاي حزبي بايد وظيفه آگاه کردن و متحد ساختن طبقه کارگر، بسيج جامعه، ساختن، گسترش و تحکيم حزب، جلب و جذب مردم به حزب، سازمان دادن همه وجوه مبارزه فکري، سياسي و اجتماعي در محل، جمع آوري کمک مالي، توزيع ادبيات و نشريات حزب، ترويج و آژيتاسيون محلي و تمام فعل و انفعالات ديگر حزب را بر عهده بگيرند.

3 -     کميته حزبي موظف است سياست هاي ابلاغ شده ارگان ها و نهاد هاي رسمي مافوق را در عرصه فعاليت خود معني نموده، در صورت نياز تصميمات لازم براي اجراي آن ها را اتخاذ نمايد و حزب و جامعه را براي انجام اين سياست ها بسيج کند و اجراي اين سياست ها و تصميمات را تضمين نمايد.

4 -      کميته هاي حزبي حق دارند در چارچوب سياست هاي عمومي حزب در محدوده عمل خود سياست اتخاذ نمايند.

5 -      کميته حزبي حق دارد، در صورت اجازه دادن شرايط امنيتي، به نام خود نشريه، اطلاعيه و اعلاميه صادر کند و يا به هر شکل که مناسب ميداند از اينترنت و يا ساير شيوه هاي اوديو ويژوال براي همه گير کردن سياست هاي خود استفاده نمايد.

6 -     کميته حزبي بايد تشکيلات حزب را براي انجام سياست ها حزب و براي رسيدن به اهداف تعيين شده متحد و آماده نمايند.

7 -     دبير هر کميته، سخنگوي کميته، مسئول هماهنگي فعاليت کميته، مسئول تصميم گيري در فاصله اجلاس هاي کميته، طرف حساب ارگان ها و نهاد هاي حزب و مسئول گزارش دهي به ارگان مافوق است.

8 -     حدود عمل مستقل سازمانهاي غير متعارف حزب که شمول سراسري دارند، نظير فراکسيون هاي حزبي در تشکل هاي غير حزبي سراسري، واحد هاي منظم و نيمه منظم گارد آزادي و سازمان هاي ويژه ديگر توسط اسناد لازمه جداگانه تعيين ميشوند.

9 -     کميته هاي کشوري و شهري حزب در خارج کشور سازمان ويژه هستند که وظايف خاص خود را دارند که در اسناد تشکيلات خارج کشور تعيين ميشود. اما در هر حال اين کميته ها از همين فلسفه سازماني تبعيت ميکنند و مسئوليت همه فعل و انفعالات حزب در محل فعاليت خود را بر عهده دارند.