کنگره اول حزب کمونيست کارگري حکمتيست

٢٩ - ٣٠ مهرماه ١٣٨٥ (۲١ - ٢٢ اکتبر ۲٠٠٦)

 

سرنگوني جمهوري اسلامي، دفاع از مدنيت جامعه و

تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي

فراخوان به مردم ،

فراخوان به احزاب و شخصيت هاي سياسي

 

ما پنهان نمي کنيم که خواستار يک انقلاب سوسياليستي و سازمان دهي فوري جامعه سوسياليستي هستيم. ما پنهان نمي کنيم که سياست ما تلاش براي ادامه بدون انقطاع سرنگوني جمهوري اسلامي به انقلاب سوسياليستي است و براي ما سرنگوني جمهوري اسلامي تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستي طبقه کارگر است. تا هنگامي که حاکميت سرمايه بر زندگي مردم و جامعه خاتمه نيافته است، تا وقتي که لغو استثمار و کار مزدي اعلام نشده است و تا وقتي که بيانيه حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزي ارزش هاي انساني به اهتزاز در نيامده و به قانون تخطي ناپذير جامعه تبديل نشده است، هدف ما از شرکت در هر جنبش انقلابي، پيروزي آن را از زاويه منفعت جنبش کمونيستي کارگري و بشريت آزاديخواه و برابري طلب است.

 

براي ما روشن است که، در تمايز از انقلاب ۵۷ ايران، سرنگوني جمهوري اسلامي تازه نقطه شروع انقلاب واقعي است. جامعه بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي دستخوش عميق ترين کشمکش هاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حکومتي آينده ايران ميشود. تمام تلاش ما معطوف به آن است که اين دوره با ضمانت وسيعترين آزادي ها، با تضمين دخالت مستقيم مردم در سياست، امن ترين، آزادترين، کم خشونت ترين و کم درد ترين راه براي تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي حکومت در ايران متحقق شود. حزب ما در اين راه در تلاش است تا يک حزب سياسي قوي، توده اي و مقتدر ايجاد کند و بتواند با اتکا به نيروي مردم آزادي و امنيت در جامعه را تضمين کند. تضمين کند که انقلابي که جمهوري اسلامي را سرنگون ميکند، طبقه کارگر و مردم را در بهترين شرايط براي تعيين نظام آتي حکومت قرار ميدهد.

 

در همان حال اعلام ميکنيم که ما حق مردم در تعيين آزاد و آگاه نظام آتي ايران را به رسميت ميشناسيم و سرنگوني جمهوري اسلامي، حفظ مدنيت جامعه و تضمين امنيت و آزادي هاي کامل سياسي و دادن امکان دخالت مردم در سياست را بهترين راه تحقق آرمان خود ميدانيم.

 

کنگره اول حزب کمونيست کارگري حکمتيست بر اين امر واقف است که امروز سرنگوني جمهوري اسلامي در شرايط پيچيده اي صور ميگيرد که به سادگي ميتواند حق مردم در تعيين آگاهانه و آزادانه نظام آتي حکومتي را ضايع نمايد. جان سختي اسلام سياسي و ريشه آن در جامعه، کشمکش ميان قطب هاي تروريسم بين المللي، يعني تروريسم اسلامي و تروريسم دولتي آمريکا، ماجراجوائي دارودسته هاي قوم پرست و بالاخره سازشکاري با جمهوري اسلامي نه تنها به عمر اين نظام مي افزايد بلکه جامعه ايران را با خطر پاشيدن بنياد هاي زندگي اجتماعي روبرو کرده است.

 

کنگره بر اين حقيقت مصرر است که هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و سيستم ارزشي آن اين خطر را تشديد ميکند. از نظر ما تنها يک قيام توده اي عليه کل سيستم، ارزشها و نظام جمهوري اسلامي ميتواند اين نيروي سياه را از دل جامعه و از دل منطقه ريشه کن کند. هجوم مردم به بنيادهاي ارزشي و دولتي جمهوري اسلامي و در هم کوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طي ضد مذهبي ترين انقلاب تاريخ بعد از انقلاب فرانسه، ميتواند اسلام سياسي را در ابعاد ايدئولوژيک، سياسي و آرماني به آنچنان هزيمت و فلج همه جانبه اي دچار کند که امکان تجديد قوا، جلب نيرو و بکارگيري امکانات مالي و تسليحاتي را از آن سلب نمايد. اسلام سياسي نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسلام سياسي در قدرت خطرناک تر است. اسلام سياسي در "اپوزيسيون" در ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سلاحهاي کشتار جمعي نيست. اين تروريسم اسلامي، تروريست هاي قومي، عشيره اي و کانگسترها و ماجراجويان سياسي را به ميدان ميکشد. نه تنها براي جمهوري اسلامي و اسلام سياسي عمر ميخرد بلکه به مراتب بدتر از عراق شيرازه زندگي اجتماعي را در ابعادي بي سابقه در تاريخ بشر از هم ميپاشد و ميلونها نفر از مردم ايران و نسل هاي متعددي را قرباني خواهد کرد و جامعه ايران را براي مدتي طولاني به عمق يک سياه چال اجتماعي فرو خواهد کشيد.

 

از نظر ما تضمين حق انتخاب آگاه و آزاد نظام آتي نظام حکومتي ايران نيازمند متحقق شدن منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است. اين منشور ميتواند مبناي پرچم وسيع توده اي براي سرنگوني جمهوري اسلامي در جامعه ايران باشد.

 

کنگره اول حزب کمونيست کارگري حکمتيست همه مردم آزاديخواه و تشکل هاي توده اي و فعالين سياسي را فرا ميخواند که براي دفاع از جامعه ايران در مقابل هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و براي حفاظت از جامعه در مقابل استيلاي دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامي، قومي و عشيره اي و کانگسترهاي سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند و براي تضمين اجراي آن به حزب ما به پيوندند.

 

ما همه احزاب و شخصيت هاي سياسي را فرا ميخوانيم که تعهد خود به تامين و تضمين شرايط امن و متمدن در جامعه ايران در پروسه سرنگوني جمهوري اسلامي و بعد از آن و همچنين التزام خود به دادن حق تعيين آزاد و آگاه نظام آينده حکومتي ايران به مردم را اعلام کنند. ما از همه احزاب و شخصيت هاي سياسي دعوت ميکنيم تا به امضا کنندگان منشور سرنگوني جمهوري اسلامي به پيوندند.

 

کنگره اول تضمين ميکند که با به قدرت رسيدن حزب نه تنها منشور پيروزي جنبش سرنگوني را بعنوان قانون سراسري اعلام و اجرا خواهد کرد، بلکه بيانيه حقوق جهانشمول انسان را بعنوان مبناي کليه قوانين و مقررات کشور اعلام کرده و خود را ملزم به اجراي کليه مطالبات برنامه خود، "يک دنياي بهتر"، ميداند و به مردم ايران امکان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حکومتي ايران را خواهد داد

 

منشور سرنگوني جمهوري اسلامي ايران

 

سرنگوني بي قيد و شرط و کامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني و همچنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتي آينده کشور، اساس منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است. سرنگوني جمهوري اسلامي پيش شرط تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران است.

 

معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يک دولت موقت با وظيفه اعلام فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط آنها است.

۱ - اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي

۲ - انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و کليه دارودسته هاي نظامي و شبه نظامي وابسته به جمهوري اسلامي، تحت کنترل گرفتن کامل کليه امکانات تسليحاتي، تدارکاتي و اموال و دارائي هاي اين ارگانها و نهادها .

۳ - انحلال کامل وزارت اطلاعات.

۴ - قابل دسترس کردن کليه آرشيوها، بايگاني ها و پرونده هاي دولت از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات براي مردم.

۵ - مصادره کليه موقوفات و اموال و دارائي هاي نهادهاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيک اسلامي، اموال سران جمهوري اسلامي، "حوزه هاي علميه" و نهادها و مدارس اسلامي و استفاده از آنها براي رفع نيازهاي مادي، معنوي، تفريحي، سياسي و اجتماعي مردم.

۶ - انحلال کليه "حوزه هاي علميه"

۷ - دستگيري سران جمهوري اسلامي

۸ - مسلح کردن مردم در ميليس هاي توده اي براي دفاع از آزادي، براي سرکوب مقاومت بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي ها و حقوق مردم.

۹ - اعلام جدائي کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش.

۱۰ - لغو کليه قوانين و مقرراتي که منشاء مذهبي دارند. اعلام آزادي مذهب و بي مذهبي.

۱۱- اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

۱۲ اعلام برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي. لغو کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اين اصل است.

۱۳- اعلام برابري کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت.

۱۴ - آزادي کليه زندانيان سياسي.

۱۵ - لغو مجازات اعدام.

۱۶ - دسترسي همگاني بويژه تشکل هاي توده اي مردم و احزاب سياسي به رسانه هاي جمعي دولتي.

۱۷ تضمين بيمه بيکاري مکفي براي همه افراد آماده بکار بالاي ۱۶ سال. پرداخت بيمه بيکاري مکفي و ساير هزينه هاي ضروري به کليه کساني که به علل جسمي يا رواني توان اشتغال به کار ندارند.

۱۸ ارجاع مساله تعيين نظام حکومتي آينده ايران و تهيه قانون اساسي به مجمع نمايندگان مستقيم مردم حداکثر ظرف ۶ ماه.

۱۹ - برگزاري رفراندم در مناطق کرد نشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي، براي دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق براي ماندن در ايران بعنوان اتباع متساوي الحقوق با ديگران و يا جدائي از ايران و تشکيل دولت مستقل. اين رفراندم بايد با خروج نيروهاي نظامي دولت مرکزي و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب سياسي در کردستان، به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرسي، انجام شود.