کنگره اول حزب کمونيست کارگري – حکمتيست

٢٩ - ٣٠ مهرماه ١٣٨٥ (۲١ - ٢٢ اکتبر ۲٠٠٦)

قرار در مورد تشکيل

شوراي عالي امناي حزب

 

به منظور

الف - حفظ و بکارگيري مداوم تجربه، دانش و بصيرت رهبران و فعالين حزب در حيات سياسي و تشکيلاتي حزب، تقويت ثبات و پيوستگي در زندگي سياسي و تشکيلاتي حزب و ارج نهادن به سابقه و تجربه طولاني و ارزشمند فعاليت کمونيستي

ب - تسهيل امکان بازسازي رده هاي بالاي حزب و انتقال اين تجربيات به نسل  جديد تري از رهبران حزب

 

کنگره اول حزب حکمتيست تشکيل شوراي عالي امناي حزب را مطابق مقررات زير تصويب ميکند و عضويت در آن را بالاترين افتخار حزبي ميداند.

 

1 -            شوراي عالي امناي حزب حقوق و اختيارات زير را دارد:

i.         اعضاي شورا ميتوانند در کنگره هاي حزب با حق راي شرکت کنند.

ii.       اعضاي شورا، بعنوان مشاور، حق شرکت در پلنوم هاي کميته مرکزي و جلسات دفتر سياسي را دارند.

iii.      بطور روتين تصويب مصوبات رهبري حزب در شوراي عالي امناء الزامي نيست. اما درصورتيکه يک مصوبه خاص در جلسه شورا، با اکثريت آرا، رد شود، آن مصوبه بايد جهت بحث و تصويب مجددا در دستور کار رهبري حزب قرار گيرد. در صورت تصويب مجدد مصوبه مورد بحث توسط رهبري حزب آن مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.

iv.     شوراي عالي امناي حزب مرجع نهائي رسيدگي به شکايت در مورد زير پا گذاشتن مقررات و ضوابط تشکيلاتي از جانب کميته مرکزي و يا دبير کميته مرکزي است. اين شورا ميتواند در دادن حق به شاکي خواستار لغو تصميم مورد شکايت بشود.  

2 -            عضويت در شوراي عالي امناي حزب مادام العمر است، مگر اينکه فرد خود از عضويت در حزب و اين شورا کناره گيري کند و يا برخلاف موازين حزبي عمل نمايد و عضويت وي در حزب در جلسه مشترک شوراي عالي امناء و کميته مرکزي حزب خاتمه يابد.

 

3 -            شرط عضويت در شوراي عالي  امناي حزب به قرار زير است:

i.         عضويت در حزب.

ii.       نداشتن عضويت در کميته ها و نهاد هاي اصلي حزب و هيچ پست کليدي تشکيلاتي ديگر.

iii.      داشتن مجموعا حداقل ده سال سابقه فعاليت تشکيلاتي با حزب کمونيست کارگري تا سپتامبر ٢٠٠٤ و با حزب کمونيست کارگري – حکمتيست.

iv.     داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت بعنوان عضو يکي از کميته هاي اصلي حزب (کميته هاي منطقه اي، کميته هاي شهرستان، کميته مرکزي) .

4 -            نحوه تعيين اعضاي  شوراي عالي امناء به قرار زير است:

i.         هر کانديد عضويت در شوراي عالي امناء بايد لااقل از جانب ٥ نفر از اعضاي کميته مرکزي کانديد شود.

ii.       پلنوم کميته مرکزي اعضاي اين شورا را انتخاب ميکند.

iii.      کميته مرکزي حق دارد در سال حداکثر دو نفر را به عضويت شوراي عالي امناء انتخاب کند.

5 -            تغيير اين مقررات تنها در صلاحيت کنگره حزب است.