کسی از قربانيان بي گناه ”بوکو حرام“ خبر دارد؟!

 

ثريا شهابی

 

در هفته ای گه گذشت علاوه  بر خبر ترور در پاریس و قتل دستجمعی کاریکاتوریست ها و کارکنان مجله شارلی ابدو  توسط داعش، خبر هولناک دیگری هم منتشر شد.  رسانه ها خبر قتل عام چند هزار نفر از مردم بی گناه نیجریه را که فقط در یک فقره عملیات آدم کشی بوکو حرام جهت رسیدن به قدرت صورت گرفت را هم منتشر کردند.

رسانه های اصلی مهارت و ریاکاری بالایی در هویت تراشی ملی و مذهبی برای انسان دارند.  بخصوص هنگامی که جنایات مشابهی صورت میگیرد، با این هویت تراشی ها   تلاش میکنند که میزان عواطف مردم را علیه ابعاد این و آن جنایت مشابه،  برحسب نژاد و ملیت و مذهب و سر و وضع و  ریخت و قیافه قربانی، بطور نسبی کنترل و  جلب کنند.

مافیای رسانه های رسمی دول غربی همزمان بر پیشانی دو هزار قربانی بوکوحرام مهر مردم مسلمان زدند و به این ترتیب آنها را در این میدان توحش جنگ قدرت میان باند های تروریستی دولتی و غير دولتی به حاشیه راندند.

 نه اعتقادات قربانیان نیجریه و نه اعتقادات ژورنالیست های پاریس، این حمام های خون و چرک را که از فرانسه تا نیجریه و یمن و استرالیا و خاورمیانه هر روز از روز قبل بیشتر و کثیف تر جنایت میکنند  را توضیح نمی دهد.

این منجلاب  میتواند با عملیات نجات بخش ناتو و دولت فرانسه به بهانه قتل عام در پاریس  و به نام برقراری امنیت، خونین تر شود.

آیا نیجریه کاندید بعدی بمباران شدن و محاصره اقتصادی است؟ آیا  این بار قرعه  انتخاب حوزه زورآزمایی میان دول غربی بنام آفریقا خواهد افتاد؟

یا بر سر مردم بیگناه و قربانیان اسیر دست بوکو حرام، هم بمب های بشردوستانه ناتو نخواهد بارید آنطور که در عراق پس از یازده سپتامبر بارید!؟ و  یا دستجات آدم کش و تروریست بیشتری تحت نام عملیات بشردوستانه ناتو و به تلافی قتل عام پاریس، به باطلاق نیجریه اضافه نخواهد شد آنطوري که در سوریه شد؟

در این منجلاب هر نیروی سیاه و مخربی از دول تروریست حاکم تا  سازمانهای سوپر ارتجاعی و دست راستی نژاد پرستان تا مذهبی - ملی های غیور میتوانند به بهانه برقراری امنیت عروج کنند و با به آتش کشیدن خانه و کاشانه بخشی از جامعه، همان کاری را که بوکو حرام در نیجریه میکند در خیابانهای پاریس و لندن و برلین، این بار بنام دفاع تمدن در مقابل توحش، انجام دهند.

این جنگ دنیای وحشی و مذهبی آسیا و افریقا و خاورمیانه، با جهان متمدن و مدرن غرب نیست. این جنگی بین اعتقادات مردم نیست. این منجلات تبعات جنگ جهان متمدن برای تقسیم قدرت میان خود است که کثافاتی از جنس خود را بنام بوکوحرام و القاعده و داعش را هم به میدان آورده است. به این دور هولناک قتل عام، نه دولت آمریکا و نه دولت فرانسه، که خود از جمله بازیگران اصلی تروریسم دولتی جهان هستند، نه تنها نمی توانند پایان دهند که به آن دامن میزنند. عراق و بهانه یازده سپتامبر برای به حرکت درآوردن ماشین میلیتاریسم غرب برای بیش از یک دهه را، همه بیاد دارند.

 بشریت نباید اجازه قرعه کشی دیگری به سران تروریسم و میلتاریسم جهانی بدهد.

داعش و اسلام سیاسی و القاعده محصول غرب، به رهبری دولت آمریکا، محصول تخاصمات قبلی با شوروی و حاصل جنگ قدرت ده سال گذشته شان   به قیمت  تخریب خاورمیانه  اند.  نباید اجازه داد قتل عام پاریس به برکتی برای عروج مجدد ماشین ملیتاریسم غرب برای به حرکت در آمدن این بار در آفریقا، تبدیل شود. بر افسار گسیخته جانیان در قدرت و مدعی قدرت، از ناتو و دولت آمریکا تا بوکوحرام و جبهه انصر و الجهاد و داعش و تروریسم اسلام سیاسی در ایران، تنها و تنها با دخالت مستقیم از پایین مهار زده ميشود.

 کوبانی، مقاومت مسلحانه و مستقیم مردم، راه نشان میدهد. خشم و بعض و کینه به حق در مقابل این جنایات را باید به سمبه پرزوری برای مقابله با تقابل تروریست هاي ”اسلامی و غیراسلامی“، ”غربی و شرقی“ تبدیل کرد.

 

١٢ ژانويه ٢٠١٥