تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

 

 

 

 

تجمع و راهپيمايي در شهر ولفسبورگ آلمان در دفاع از پناهجويان افغانستاني

 

شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ تظاهراتي در شهر ولفسبورگ آلمان عليه سياست تبعيض آميز دولت آلمان در حق پناهجويان افغانستاني با شرکت صدها نفر از مردم انسان دوست اين شهر برگزار شد. شعارهايي که در اين تظاهرات سر داده شد عليه سياست هاي تبعيض آميز دولت آلمان و در دفاع از حقوق جهانشمول انسانها بود. واحدي از اعضاي حزب حکمتيست نيز در اين تظاهرات شرکت داشتند. کاميل همتي از اعضاي حزب در يک سخنراني کوتاه به نقد سياست هاي دول غربي در خاورميانه به عنوان مسببين اوضاع ناامن امروز منطقه و کل جهان پرداخت و   با استقبال حاضرين مواجه شد؛ وي بر اين مسئله نيز تاکيد کرد که انسانيت نيازي به مرزکشي ندارد؛ وطن انسان جايي است که در آن زندگي و کار مي کند؛

شايان توجه است که تنها در عرض ۹ ماه اول امسال (۲۰۱۷) از ۱۳ هزار پرونده پناهجويان افغانستاني متقاضي پناهندگي از دولت آلمان ۱۰ هزار نفر از آنها پاسخ ردي گرفته اند. دولت آلمان در  ۶ ماه اول امسال، بيش از ۲۵۰ نفر از آنها را  به افغانستان دپورت کرده است. و تصميم دارد که بقيه پناهجوياني که ردي گرفته اند را نيز دپورت کند چونکه  ادعا دارد که افغانستان امروز، ديگر ناامني گذشته را ندارد!! امسال تعهد نامه اي بين افغانستان و اي يو منعقد شد که راه اخراج پناهندگان افغانستاني را از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، مهيا کرد. اما اخراج  پناهجويان افعانستاني بعد از تصويت اين تعهد نامه که در قبال کمک اقتصادي به افغانستان به امضا رسيده است، محدود به آلمان نيست و براي نمونه در سوئد هم با اعتراض مواجه شده است.

با وصف اين، اعتراضات به دپورت پناهجويان افغانستاني به همين دليل و کماکان در آلمان ادامه داشته و دارد. دولت آلمان در رکاب راست افراطي عليه پناهندگان دست بکار شده است؛ در مقابل اين هجوم وحشيانه دول دست راستي و سياست هاي بغايت ضد انساني آنها نبايد سکوت کرد؛ تعرضي که امروز به پناهجويان افغانستاني در جريان است اگر با مقاومت همه ما و صف وسيعي از بشريت متمدن در خود اروپا روبرو نشود، شرايط به مراتب وخيم تري را براي همه رقم خواهد زد.

 

 

تشکيلات خارج کشور حزب حکمتيست (خط رسمي)

۲۵ نوامبر ۲۰۱۷