دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

استراتژی کمونیستی و انسانی در کردستان عراق

 

 

۱- رفراندوم مردم کردستان امری بر حق و بی برو برگرد است. رای به جدایی یا ماندن در چهارچوب عراق حق ابتدایی، مسلم و بی اما و اگر مردم کردستان است. طبیعی است احزاب و جریانات ناسیونالیست از رفراندوم اهداف خود را داشتند. اما این ذره ای از حقانیت رفراندوم و رای مردم به جدایی را کم نمی کند. احزاب و جریاناتی که رفراندوم را عامل بی ثباتی کردستان و حمله حشد شعبی و نیروهای دولت عراق به کردستان می نامند، این حق مسلم مردم را بعنوان بهانه ای برای حل و فصل دعواهایشان با رقبای خود و تسلیم تمام یا بخشی از کردستان به حشد شعبی قاسم سلیمانی، علم کرده اند. رد رفراندوم بهر بهانه ای ایستادن در مقابل رای اکثریت عظیم مردم کردستان و غیر قابل قبول است.

 ۲- تجزیه کردستان از جانب قاسم سلیمانی و حشد شعبی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و دولت عبادی، غیر قابل قبول است  مردم کردستان در مقابل آن می ایستند و با تمام قوا از وحدت و یکپارچگی کردستان دفاع می کنند. احزاب و دستجاتی که در خدمت این تجزیه قرار می گیرند، بعنوان خائنین و مزدوران دشمنان مردم کردستان، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.  

۳- حاکمیت احزاب و میلیشیا بر کردستان باید خاتمه یابد و به جای آن حاکمیت نمایندگان شوراهای کارگران و زحمتکشان و مردم کردستان در محل های کار و محلات زندگی برقرار می شود. نظام پارلمانی، حاکمیتی بر بالای سر مردم و سیستمی برای بی اراده و بی اختیار کردن توده های کارگر و زحمتکش است.

٤- اشغال کرکوک و شهرهای دیگر که مناطق مورد منازعه نامیده می شود، باید فورا خاتمه یابد. حشد شعبی و نیروهای نظامی عراق باید از این مناطق خارج شده و اداره شهرها به نمایندگان واقعی مردمان و ساکنین آن صرفنظر از قومیت و مذهب سپرده شود. پیوستن این شهرها و مناطق به عراق یا کردستان، به رای مردم واگذار می گردد. خواه این شهرها و مناطق به عراق یا کردستان ملحق شود، کلیه ساکنین آن ها از حقوق شهروندی برابر برخوردار خواهند بود.

۵- دخالت و تهدیدات دولتهای منطقه و دول امپریالیستی در راس آنها دولت امریکا محکوم است. سرنوشت مردم کردستان با اراده و دخالت مستقیم کارگران و زحمتکشان و مردم محروم و ستمدیده، بدون هیچگونه توطئه و دخالت خارجی، تعیین می شود.

 

کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان انقلابی، روشنفکران مترقی !

در شرایط کنونی که دشمنان داخلی و خارجی کمر به نابودی کردستان، تجزیه و تسلیم کردستان به دشمنان حشد شعبی قاسم سلیمانی و بازپس گیری دستاوردهای مردم بسته اند، تنها راه نجات، وحدت و یکپاچگی مردم و دخالت مستقل و اراده جمعی و متشکل شدن در شوراهای محل های کار و محلات زندگی برای ایجاد یک حاکمیت غیر قومی و غیر مذهبی است.

برای رهایی جامعه خود از خطر دشمنان داخلی و خارجی، برای به دست گرفتن سرنوشت خود و خاتمه دادن به رقابت احزاب ناسیونالیست و اسلامی بر سر قدرت و ثروت، دور این استراتژی جمع شوید، پرچم آن را  بر افرازید و برای تحقق آن دست بکار شوید. انتظار و تسلیم نقشه های پلید دشمنان و دنباله روی از جریاناتی که امتحان خود را پس داده اند محکوم کردن جامعه به سرنوشتی سیاه تر و پیروزی در گرو روشنبینی سیاسی و دخالتگری مستقیم شما برای انجام این استراتژی است.

کمونیست ها و آزادیخواهان در پیشاپیش همه مردم کردستان، برای اجرای این استراتژی مبارزه ای جدی و پیگیر و خستگی ناپذیر را در پیش دارند. نیروی عظیم توده های کارگر و زحمتکش را بجنبانیم. پیروزی با ما است.

 

دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

۲۵ اکتبر ۲۰۱٧