حزب کمونیست کارگری کردستان

 

 

 

فراهم کردن امکانات برابر و آزادی بیان در پروسه رفراندوم حق همه میباشد

 

کمپین تبلیغاتی طیفهای مختلف برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با رفراندوم شروع گردیده است. اما در این مدت کوتاهی که برای تبلیغات باقیمانده است باید این را مدنظر داشت که هنوز مردم کردستان شناخت کافی در مورد آلترناتیو جناحها و طیف های دیگر ندارند و این یک معضل بزرگ میباشد که لازم است برای رفع آن اقدامات عاجل وجدی را در پیش گرفت.

از این منظر، ارائه امکانات برابر برای همه طیفها( طیفهای مخالف رفراندوم، آری یا خیر) تا بتوانند نظرات و بحثهای خود را در یک کمپین عمومی به اطلاع مردم برسانند، یکی از عواملی میباشد که حداقل میتواند رفراندوم را در یک فضای آزاد سیاسی و بدور از هرگونه ممانعتی پیش ببرد.

اما نه تنها این مسئله به هیچ وجه مدنظر گرفته نشده است بلکه تا کنون شاهد چندین تخلف در راستای ممانعت از آزادی بیان و تعرض به کسانی که بر خلاف رای حکومت موضعگیری کرده اند انجام گردیده است.  تهدید و چشم زهر گرفتن و سیاست ارعاب در لابلای گزارشها و اطلاع رسانی های  جناحهای حاکم در قدرت بخصوص پارتی به وضوح نمایان است.

بر این اساس احزاب شریک در قدرت در جامعه، تمام دستگاه و وسائل اطلاع رسانی را برای خود و جناحهای نزدیک بخود فراهم کرده اند، همچنین از طریق" کمیته عالی برگزاری رفراندوم" که حزب پارتی در آن دست بالا را دارد، تمام امکاناتی که برای رفراندوم تعیین گردیده است را به اسم بودجه و اطلاع رسانی در انحصار خود در آورده اند.

حزب کمونیست کارگری  بمثابه بخشی از اپوزوسیون حکومت که تاریخی طولانی در جهت مبارزه برای حقوق مردم کردستان از طریق رفراندوم و همچنین سالها جدال و کشمکش با احزاب حاکم در قدرت که از این حق طبیعی مردم کردستان سرباز میزدند، نارضایتی شدید خود را از این دست رفتارهای حکومت  و همچنین پشتیبانی خود را از یک رفراندوم واقعی بدور از هرگونه فشار و تهدید و انحصارطلبی و از طرف دیگر  موضع تند خود را در قبال بی محتوا کردن رفراندوم اعلام میدارد. در این خصوص بار دیگر موارد ذیل را به عنوان پرنسیپهای برگزاری رفراندوم اعلام میداریم:

1- آزادی بی قید و شرط فعالیت همه احزاب و نیروهای سیاسی در کردستان در مورد رفراندم و آینده کردستان، مستقل از موافقت یا مخالفت آنان با رفراندم و استقلال کردستان.

2- آزادی برگزاری اجتماعات در رابطه با رفراندم برای همه نیروهای سیاسی و همه شهروندان در کردستان

3- دسترسی برابر همه نیروهای سیاسی در کردستان، مستقل از سیاست آنها درقبال رفراندم و استقلال کردستان، به  میدیا و امکانات دولتی، روزنامه ها، تلویزیون، رادیو، سالنهای اجتماعات و ..... بویژه برای تبلیغات، ارائه آلترناتیو و برنامه خود در رابطه با آینده کردستان مستقل.

4- اختصاص بودجه برابر به همه احزاب و نیروهای سیاسی برای تبلیغات و فعالیت در مورد رفراندم و استقلال کردستان. 

حزب کمونیست کارگری کردستان دولت اقلیم کردستان و احزاب حاکم در کردستان را مسئول فراهم کردن شرایط برگزاری رفراندمی آزادی و همچنین تامین امنیت همه فعالین و نیروهای سیاسی در کردستان میداند.

حزب کمونیست کارگری کردستان همه مردم آزادیخواه و نیروهای سیاسی را برای متحقق کردن این شرایط و برگزاری رفراندمی آزاد و .... فرا میخواند.

 

حزب کمونیست کارگری کردستان

١٣ سپتامبر ٢٠١٧