فعاليت واحدهاي حزب در خارج کشور در حمایت از مبارزات مردم ایران

 

 تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

 

 

گزارشی از آکسیونهای اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران در خارج کشور

در همبستگی با زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر- واحد گوتنبرگ، ۱۳ ژانویه ۲۰۱٨

گزارش آکسیون اعتراضی در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران-واحد هامبورگ- جمعه، ۱۲ ژانویه

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران، کلن- یکشنبه، هفتم ژانویه

گزارشی از تجمع اعتراضی در گوتنبرگ، در حمایت از مبارزات مردم در ایران- شنبه، ششم ژانویه

گزارشی از آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران- شنبه، ششم ژانویه- لندن

فراخوان دوم کمیته کلن به تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران

فراخوان دوم آکسیون اعتراضی در لندن، در حمایت از مبارزات مردم ایران- تشکیلات لندن

تجمع اعتراضی در گوتنبرگ، در حمایت از مبارزات مردم در ایران

آکسیون اعتراضی در بروکسل، در حمایت از مبارزات مردم ایران- واحد بلژیک

آکسیون اعتراضی در اسلو، در حمایت از مبارزات مردم ایران- واحد نروژ

گزارشی از تجمع اعتراضی، در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- کمیته کلن

 

 

این صفحه به تدریج تکمیل خواهد شد.