اعلامیه شماره ۲

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست (خط رسمی)

 

 

 

 جمهوری اسلامی را نمیخواهیم!

 

دامنه اعتراضات بر حق مردم آزادیخواه ایران امروز نیز تعداد بیشتری از شهرهای ایران را در بر گرفت. امروز نیز در تهران، کرمانشاه، همدان، اصفهان، خرم آباد، ارومیه، ساوه، اراک، کاشان، زنجان، رشت، سنندج،زاهدان و...، مردم وسیعا دست به اعتراض علیه جمهوری اسلامی زدند. اکنون شهرهای اصلی ایران به میدان اعتراض و صفبندی مردم محروم، نسل جوان و زن و مردم آزادیخواه علیه کل حاکمیت تبدیل شده است.

 پیام روش این اعتراضات نه گفتن به کلیت جمهوری اسلامی، نه گفتن به فقر و بی حقوقی، نه گفتن به زن ستیزی و جامعه اسلامی و نه گفتن به استبداد و بردگی است. مردم آزادیخواه ایران جمهوری اسلامی را نمیخواهند. این خواست و آرزوی چند دهه گذشته دهها میلیون از کارگران، زنان و جوانان آزادیخواه ایران است که امروز امکان بروز علنی در صف اعتراض علنی آنها را پیدا کرده است. این خواست و آرزوی انسانی در همه اعتراضات امروز به روشنی بیان شده است. تظاهر کنندگان با شعار "جمهوری اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم"، "اصلاح طلب، اصول گرا دیگر تمام شد ماجرا"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند"، "دانشجو کارگر اتحاد، اتحاد"، "نان، مسکن، آزادی" و با پاره کردن و سوزاندن عکسهای روسای جمهوری اسلامی در هر کجا به آن برخورده اند، نه تنها عمق نفرت عمیق خود از چهار دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته اند، بلکه و بعلاوه ماهیت انسانی و متمدنانه تحرکات بر حق خود را برای آزادی و جامعه انسانی و مرفه را در مقابل جهانیان قرار داده اند.

 این تحرکات و دامنه وسیع آن و سرایت فوری آن به شهرهای اصلی، مطالبات و شعارهای آزادیخواهانه و انسانی آن و زیر سوال بردن کل حاکمیت جمهوری اسلامی با همه جناحها و حواریون آن، همه روسای ریز و درشت حاکمیت و همه مجیزگویان و سخنگویان آنرا در کابوسی بزرگ فرو برده است. همه نگران سرنوشت نظام اند و امروز این سرنوشت جمهوری اسلامی است که توسط شورش گرسنگان، شورش زنان حق طلب، شورش نسل جوان آزادیخواه در خیابانها و میادین شهرها و دانشگاهها رقم میخورد. مردم به تنگ آمده از حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی امروز که قرار بود "روز بیعت ملت با ولایت" باشد را به روز نفرت محرومان جامعه از امام و کل دستگاه پول شویی و استبدادی آن تبدیل کردند و در همه شهرها عکسهای خامنه ای و بقیه روسها را در خیابانهای پایین کشیده و آتش زدند.

 

مردم آزادیخواه

اعتراضات وسیع و حق طلبانه شما در دفاع از آزادی و رفاه، علیه بردگی و استبداد و بی حقوقی، علیه زن ستیزی و علیه کل حاکمیت جمهوری اسلامی با همه جناحها و دستجاتش، موجی از امیدواری را در میان بشریت متمدن در سراسر جهان بر انگیخته است. دهها و صدهها میلیون انسان در خود ایران و در سراسر جهان چشم به شما دوخته اند و برای کسب پیروزی های بزرگ و پایان حاکمیت جمهوری اسلامی لحظه شماری میکنند. این آرزو و بر آورده کردن آن در مشت های گره کرده و دستان متحد شما و در صف سازمان یافته و هوشیاری تان قرار دارد.

 حاکمین و قاتلین مردم ترس بر اندامشان افتاده است. آنانی که چهار دهه است در این جامعه به قیمت تباهی جان و هستی دهها میلیون کارگر، معلم، پرستار، به قیمت تباهی میلیونها کودک و به قیمت تحقیر روزانه دهها میلیون زن و دختر، به قیمت تحمیل فقر و گرسنگی و زندان به اکثریت مردم ایران، پول پارو میکنند، امروز نگران پایان حاکمیت خود هستند. آنها برای حفظ حاکمیت خود از هیچ توطئه و جنایتی کوتاهی نخواهند کرد. آنان ساکت نخواهند نشست و باید با هوشیاری همه توطئه های شان را خنثی و نیروی خود را متحد و آماده مقابله کرد.

 

رفقای کمونیست!

اعتراضات این چند روز دوره ای جدید از تقابل مردم عدالتخواه، از تقابل خیل مردم محروم، زن و جوان آزادیخواه با سرمایه داران حاکم و دولت ارتجاعی آنها است. باید در این فضا مبشر امید، قدرت، اتحاد و همبستگی وسیع مردم شد. کمونیستها، رهبران و فعالین آزادیخواه و کمونیست باید به عنوان لولای اتحاد مردم در این دوره ظاهر شوند، نیروی خود را جمع کنند، اعتراضات اخیر را صاحب پرچمی روش و عدالتخواهانه کنند و مردم را در محل، دانشگاه و شهر و محل کار دور هم و حول یک افق آزادیخواهانه متحد کنند.

 این جنبش ما است که به میدان آمده و جمهوری اسلامی را به جدال میطلبد. این روزها روزهای تعیین کنند هم برای ما و هم برای حاکمین است. این روزها برای ما کمونیستها فرصتی غیر قابل بازگشت است. مردم آزادیخواه باید موفق شوند و تامین این موفقیت و کسب پیروزی در این جدال، بستگی جدی ای به نقش شما دارد. کمونیستها باید به عنوان سخنگویان روشن بین، رهبران جدی و هوشیار و دلسوز در این جدالها ظاهر شوند و اعتراضات این دوره را در مجرایی مناسب هدایت کنند. این اعتراضات باید صاحب افق، صاحب رهبری و سازمان شود و صاحب صلاحیتترین انسانها شما زنان و مردان کمونیست هستید، شما کارگران و رهبران کمونیست طبقه کارگرید.

 

رفقا!

جامعه به نقش ما چشم دوخته است و باید نقش تاریخی خود را ایفا کرد. ایفای این نقش آنهم در این دوره بدون حزب کمونیستی و بدون نقش متحد ما در آن حزب ممکن نیست. ایفای این نقش بدون پیوستن به صفوف کمونیستهای متحزب و بدون متحزب شدن شما ممکن نیست. امروز متحزب شدن در حزب کمونیستی تان، حزب حکمتیست (خط رسمی) تضمین کننده ایفای این نقش تاریخی است. این حزب همه شما است.

 

زنده باد آزادی، برابرای، حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

 

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست (خط رسمی)

نهم دیماه ١٣٩٦- ٣٠ دسامبر ٢٠١٧