حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 

 

 

ماشین جنگی اردوغان را باید افسار زد!

 

چهار روز است که جهان بار دیگر شاهد بمباران های هوایی و هجوم زمینی ارتش فاشیست دولت ترکیه به مناطق کردنشین در خاک سوریه و مشخصا کانتون عفرین است؛ هنوز آمار دقیقی از کشتار و سلاخی شهروندان بی دفاع عفرین در دست نیست. باز کردن دوباره قلاده دولت ترکیه در حمله به این مناطق، بر متن روابط حسنه این دولت با روسیه از یک طرف و غر و لندهای "بشردوستانه" هیئت حاکمه آمریکا و "نگرانی" سازمان ملل و کشورهای اروپایی از سوی دیگر، صورت گرفته است.

جغرافیایی که دستجات تروریست و مافیای قدرت در منطقه و در عرصه بین المللی هنوز نتوانسته اند "صاحب" آن شوند؛ هنوز آب خوش مقاومت در مقابل کثافت داعش و در هم کوبیدن آن از گلوی مردم این منطقه پایین نرفته است؛ همه از ایران و ترکیه و عربستان تا روسیه و آمریکا و متحدین آن در شورای امنیت، در پی ایجاد حیاط خلوت مشترک، در این منطقه اند؛ می خواهند در این جغرافیا "صاحب حق و تصمیم گیری" شوند!

آنچه آشکار است، جهان پساداعش، کماکان جهان سیاه و ناامنی است؛ اگر تا دیروز سهم خواهی و دعوای قدرت های مرتجع منطقه از ترکیه - عربستان تا ایران از خلال تغذیه یا "مبارزه" با داعش می گذشت امروز اما ظاهرا قرار است با فروکش کردن "خطر" داعش، همین سهم خواهی تحت عنوان "آینده سوریه" و "امنیت منطقه" با لشکرکشی مستقیم و بی سپر دول مرتجع منطقه علیه مناطق کردنشین سوریه و عراق، پیش برود.

نتیجه تا کنونی جنگ طلبی و حملات دولت فاشیست ترکیه به عفرین و مناطق مرزی سوریه تحت بهانه پوچ "امنیت مرزها"، علاوه بر کشتار مردم محروم و بیگناه، علاوه بر آوارگی و خانه خرابی هزاران انسان، نگرانی عمیقی از تحمیل جنگی دیگر به مردم محروم این منطقه را دامن زده است که معلوم نیست چگونه و چه زمانی خاتمه مییابد.

لشکرکشی اخیر دولت ترکیه، که بدون تردید با اطلاع قبلی دولت آمریکا و روسیه انجام گرفته، حلقه دیگری از تلاش بیهوده بورژوازی ترکیه برای خروج از موقعیت "بازنده" است! تلاشی برای  توجیه و حاشیه ای کردن شکستهای این دوره و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در پاسخ به نیازهای شهروندان در خود ترکیه است! قرار است تاوان سقوط موقعیت بورژوازی ترک، و بحران و بن بست های اقتصادی آن را بار دیگر کودکان و مردم محروم عفرین، بپردازند.

بدون شک مقابله با این گانگستریسم حاکم در ترکیه، کار کمونیستها و طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ترکیه و امر بشریت آزادیخواه در جهان است. ماشین جنگی اردوغان را باید افسار زد.

  

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

 ٢٢ ژانویه ٢۰۱٨