حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست(خط رسمی)

 

 

علیه موج آدم ربایی های اخیر در ایران

 

جمهورى اسلامى، از اعتراضات سراسری اخیر دارد زهر چشم می گیرد؛ ترس شان بجاست! از اصولگرا تا اصلاح طلب و معتدل مامور شده اند تا با مرعوب کردن جامعه دولت و نظام شان را از خطر شورش گرسنگان نجات دهند؛ هراس از تعمیق دور بعدی اعتراضات و پایین کشیدن این نظام از مسند قدرت واقعی است؛ دست پیش گذاشته اند و بیش از پنج هزار نفر هم اکنون در زندانهایشان بسر می برند و از سرنوشت تعداد زیادی هنوز اطلاعی در دست نیست؛ این موج آدم ربایی گویاى ظرفیت بى پایان یك حكومت، از سردمداران تا ماموران دون پایه و تا دستگاه تبلیغى آن، در خلق جنایات و سرکوب بي محابا است. این دستگیری ها آگاهانه و با نقشه قبلى به قصد زهر چشم گرفتن از جنبشی صورت می گیرد که حکم به رفتن جمهوری اسلامی داده است.

حمله رژیم به فعالین اعتراضات سراسری اخیر، اما از سر قدرت نیست. از دست مردم به تنگ آمده اند. دارند در مقابل تعمیق جنبش استثمارشدگان و محرومین، دست پیش میگیرند. این سطح از آدم ربایی اعلام جنگ رسمی رژیم اسلامى علیه مردمی است كه مترصد سرنگونی کامل جمهوری اسلامی اند؛ علیه كارگر و مردم زحمتكشى است كه از شدت فقر و ندارى صداى حق خواهى شان را بلند کرده اند، علیه مردمى است كه در هر فرصتى سراپاى مقدسات رژیم را به سخره میگیرند. آدم ربایی های اخیر، جنگ تمام عیار و "ضربه پیش گیرانه" رژیم علیه مردمى است كه همین چند هفته پیش در ابعاد سراسری در شهرهای ایران به خیابان آمدند، و ثابت کردند که دل به زندگى بهترى دارند. حمله رژیم بیهوده است. این حمله موفق نخواهد شد. هراس رژیم از روزی است که هر كوى و برزن و كارخانه در ایران به محل تجلى اراده مردم بیقرارى تبدیل شود كه بنیادهاى زمینى و آسمانى رژیم اسلامى را براى همیشه در هم کوبد.

مردم در ایران نیازى به تسلى و نیازى به تشجیع ندارند. نیاز مردم در ایران این است كه سازمان یافتگى و اتحاد و چاره جویى عملى و كارساز را برایشان تسهیل نمود. رژیم جمهورى اسلامی را باید رسوا و محكوم ساخت. اما مهمتر از هر چیز باید ابزارهایى را فراهم آورد كه رژیم اسلامى نتواند و جرات نكند که بیش از این از ما مردم قربانى بگیرد. سنگرهاى عملى ما در محلات، کارخانه ها و دانشگاه ها و موج حمله و پاسخ دندان شكن در خارج كشور تنها سد موثر ما در مقابل گله اوباشان جمهوری اسلامى در ایران است.

 

مردم! کارگران! زنان و جوانان!

وقت آن است که به دشمن نشان داد، كه صاحب اصلی جامعه كیست! شاهرگ حیات ننگین این دزدان و مفتخوران كه  از سرمایه بی انتهای استثمار طبقه کارگر و مردم محروم ایران تغذیه میكنند نزد ماست! باید یه این جانیان نشان داد كه قدرت جامعه كجا خفته است. آدم منفرد و متفرق برده ای بیش نیست و به همین دلیل جرات میكنند دستگیر و سر به نیستش کنند. اقدام به حرکت های جمعی و آگاهانه در هر كارخانه و كارگاه و محله و دانشگاه، علیه آدم ربایی های اخیر، میتواند رژیم را از کرده خود پشیمان کند. صحنه های دستگیری و آدم ربایی را به صحنه فرار اوباش نظام تبدیل کنید! نباید گذاشت فضا را امنیتی کنند! مقابله با موج آدم ربایی های اخیر، تنها در گرو تلاش جمعی مردم در محلات کار و زیست است؛ باید در ابعاد وسیع مانع دستگیری و ربودن بیشتر فعالین عرصه های اجتماعی و مدنی شد؛ سازمان دادن تجمعات گسترده در مقابل زندانها برای آزادی همه این عزیزان ضروری است؛ باید بر این جانیان شورید. باید بساط شان را برچید. باید امروز دست به كار شد، فردا دیر است.

همه دستگیرشدگان اخیر چشم به دنیای آزاد و برابر دوخته اند. با چشمان باز به این آینده شكوهمند و رهایی و خوشبختی بنگریم.

 

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست(خط رسمی)

۱۲ فوریه ۲۰۱۸