منشور "جنبش استقلال و آزادی  کردستان"

 

 

 

 

مقدمه

 رویدادهای ١٦ اکتبر و روزهای بعد از آن بار دیگر شکست احزاب حاکم کردستان و هم پیمانانشان در جنبش ناسیونالیستی کرد را عملا نشان داد. شکستی به معنای خاتمه حاکمیت، پارلمان و کل سیستم قدرت احزاب و جنبش شان که در ٢٦ سال اخیر بر مردم کردستان تحمیل کرده است. 

 این شکست هم اکنون جامعه کردستان و زندگی کارگران و زحمتکشان را با موقعیت ترسناک وفاجعه باری روبرو کرده است.  تعرض نظامی حکومت عراق و هموار کردن راه  برای دخالت سیاسی و نظامی دولتهای منطقه، احتمال جنگ داخلی احزاب و تقسیم جامعه کردستان و خطر از هم پاشیدن کامل شیرازه ی مدنیت و عدم امنیت...،  این ها مهمترین احتمالاتی است که در نتیجه این شکست ممکن است اتفاق بیافتد.  

 از طرف دیگر اگر شکست سیاسی، نظامی و دیپلماسی احزاب در شرایط کنونی به آنها اجازه ایجاد فجایع بیشتری ندهد، تنها سناریوی که در مقابل خود می بینند، بازگشت به مذاکره و توافق با دولت عبادی است. این هم به معنی دوباره تحت اسارت در آمدن کردستان توسط دولت ناسیونالیست و مذهبی عراق و زیر پا نهادن حق جدایی و سپردن زندگی و آزادی آینده مردم به جنگ و کشمکش های بین احزاب جنبش ناسیونالیستی کرد و رژیم عراق و از طرف دیگر به معنای تسلط مجدد قدرت و سیستم حاکم احزاب میلیشیا و فاسد و غارتگر، که زندگی مردم کارگر و زحمتکش و آزادیخواه را به وضع کنونی دچار کرده است. 

 بیگمان جواب مردم محروم و ستمدیده کردستان که تشنه آزادی و استقلال و زندگی مرفه در این شرایط نمی تواند جز به میدان آمدن و ابراز وجود در یک جنبش سیاسی و توده ای مستقل و متشکل و مسلح...، باشد. جنبشی که اراده انقلابی و متحدانه مردم در مقابل لشکرکشی حکومت عراق و برای تحمیل خواست استقلال، به میدان آورد. همزمان جامعه کردستان را از تسلط احزاب میلیشیا و غارتگر در آورده و قدرت مستقیم مردم را جایگزین کند. چنین کاری تضمین می کند که بار دیگر اراده و خواست مردم و آرزوی آزادی و استقلال کردستان توسط احزاب ناسیونالیست به معامله گذاشته نشده و یک راه اساسی برای جلوگیری از هر رویداد ناخواسته و مخاطره آمیز برای جامعه است.  

 ما به مثابه بخشی از شهروندان جامعه کردستان تدارک سیاسی و عملی جنبشی برای آزادی و استقلال کردستان را در دستور و وظیفه خود قرار داده ایم. هدف این جنبش که مستلزم شرکت هر چه وسیع تر توده های مردم کردستان است،   خاتمه دادن به شرایطی است که آینده سیاهی را پیشارو دارد. ما از همه آزادیخواهان، فعالین کارگری، معلمان، کارمندان، جوانان و زنان ستمدیده کردستان و پیشمرگان که فرزندان مردم اند می خواهیم که در راه اندازی جنبش خودشان شرکت کنند. و به جنبشی اجتماعی وسیع برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود تبدیل کنند.

  

مبانی تشکیل جنبش استقلال و آزادی کردستان 

١- جنبش آزادی و استقلال کردستان سازمانی سیاسی،  توده ای، دمکراتیک، سکولار وغیرقومی و مستقل است. عضویت در این جنبش آزادانه و داوطلبانه است.  شخصیت ها و تشکل های که سیاست های این جنبش را قبول دارند می توانند به مثابه عضو در آن فعالیت کنند. 

٢- جنبش استقلال و آزادی کردستان از طیفی از فعالین کارگری، مدنی، سیاسی، روشنفکری و دانشگاه ها و محلات و شهرها تشکیل می شود. 

٣- هیات موسس جنبش از کسانی تشکیل می شود که داوطلبانه آمادگی خود را برای دفاع از آزادی و استقلال و اداره جامعه از طریق ایجاد ارگان های توده ای و دخالت مستقیم مردم، اعلام کرده اند.   

٤- عالی ترین ارگان جنبش استقلال و آزادی کردستان، شورای مرکزی است که بدوا از موسسين جنبش و افراد جديدى  که به تاييد شوراى مرکزى پیوستن آنها در ابعاد قابل توجهى  جنبش را تقویت می کنند، تشکیل می گردد. شوراى مرکزى رهبرى جنبش  را در فاصله دو کنفرانس بر عهده دارد. شوراى مرکزى نهایتا منتخب کنفرانس سالانه سراسرى جنبش است. شورای مرکزی، زمان تشکیل اولین کنفرانس را بنا به شرایط و اوضاع سیاسی و آمادگی جامعه، بین ٦ ماه تا یک سال تعیین می کند. کنفرانس سالانه از مجمع نمایندگان منتخب سازمانهای مختلف جنبش تشکیل می شود. 

٥- پایه سازمانی و اجتماعی "جنبش استقلال و آزادی کردستان"، را نهادهای مردمی شامل شورا و کمیته های محلات، کارگری، معلمان، کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان و استادان دانشگاه، کارمندان، پزشکان و پرستاران، الیت و محافل روشنفکری مستقل  تشکیل می دهد. 

٦- جنبش آزادی و استقلال کردستان از حمایت و همکاری احزاب و نهادها  و تشکل های سیاسی و توده ای استقبال می کند. اعضا و فعالین احزاب و نهادهای مختلف به شرط پذیرش منشور و برنامه جنبش  و کار برای تحقق آن می توانند به عضویت در آمده و در این جنبش فعالیت کنند.  

٧- جنبش استقلال و آزادی کردستان  با استفاده از مدیای موجود، اوراق تبلیغی، خبرنامه روزانه، تجمعات مردمی، کنفرانس ها و میتینگ های اجتماعی در محلات و مراکز شهرها از جانب سخنگویان و فعالین  و رهبران جنبش، پلاتفرم، سیاست و تاکتیک های خود را به اطلاع جامعه می رساند. جنبش بطور مداوم همه شهروندان کردستان را  مطلع، دخیل، صاحب نظر و صاحب سوال و جواب و آپدیت می کند.  

٨-  مالیه ی جنبش از طریق حق عضویت های اعضا و کمک های داوطلبانه و بدون قید و شرط و علنی حامیان کنگره، بر اساس شفافیت کامل درآمد و هزینه ها تامین می شود. جلب حمايت مادى و معنوى مردم در خارج کشور يک منشا مهم تامين مالى اين جنبش است.

 

اهداف جبنش استقلال و آزادی کردستان 

١-  تحقق استقلال کردستان. اعلام استقلال و خواست برسمیت شناختن آن از جانب سازمانهای بین المللی و دولت ها و دفاع از استقلال کردستان در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی با کم درد و کم دردسر ترین راه  و آمادگی برای حل مشکلات و موانع بر سر راه این هدف.  

٢- سازماندهی جامعه  با دخالت مستقیم شهروندان و اقشار گوناگون اجتماعی و انتقال حاکمیت میلیشیایی احزاب به یک دولت موقت. دولت موقت، قانون اساسی حاکمیت غیر قومی و غیر مذهبی را بعنوان مبنای قدرت برخاسته از دخالت مستقیم مردم، تدوین می کند.

 

وظایف جنبش استقلال و آزادی کردستان 

١- جنبش استقلال و آزادی کردستان سازماندهى مردم در اشکال متنوع، به ميدان کشيدن وسيعترين ابتکارات توده اى براى اعمال قدرت مردم، قابل تحمل کردن و بهبود زندگى روزمره مردم را در اولویت و وظیفه خود قرار داده است.  

٢- دفاع از آزادی و امنیت و مدنیت جامعه، بهبود معیشت شهروندان. مقابله با هر گونه لشکرکشی و دخالت نظامی دولت عراق و دول منطقه و ممانعت از هر تلاشی که بخواهد کردستان را تقسیم کند. 

٣- بسیج و تسلیح توده ای برای مقاومت در برابر هر گونه تعرض نظامی به کردستان. 

٤- جنبش آزادی و استقلال کردستان هیاتی برای مذاکره با دولت مرکزی تعیین می کند. هر هیاتی برای مذاکره از جانب احزاب، بدون شرکت هیات نمایندگی مردم از پایین، مشروعیت و رسمیت ندارد. 

٥-  يک رکن ديگر قدرت جبهه استقلال و آزادی کردستان، بسيج بشريت متمدن در خارج کشور است. جنبش استقلال و  آزادى کردستان، چه در ميان کردستانی های ساکن کشورهاى ديگر و چه بخصوص در ميان مردم آزاديخواه اين کشور ها به بسیج و جلب حمایت از کردستان مستقل و آزاد می پردازد. اعمال فشار بر دولت های مختلف در جهت منافع اين جنبش و بسيج داوطلب براى کار در کردستان در چارچوب نيازهاى اين حرکت وظیفه دیگر جنبش است.

 

شکل  حاکمیت و اداره جامعه در دوره انتقالی 

١- رهبری سیاسی واقعی مردمی برای اداره جامعه کردستان با اتکا به دخالت مستقیم مردم در محل های کار و محلات زندگی تامین می گردد. افق و اصول  ناظر بر اداره جامعه بر هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و نژآد و جامعه ای غیرقومی و غیرمذهبی مبتنی است. 

٢-  سازمان ها و نهادهای مردمی برای  تامین دخالت مردم در اداره جامعه، در هر شهری از یک هیات نمایندگی از میان نمایندگان واقعی مردم و اقشار گوناگون اجتماعی تشکیل می شود. نمایندگان بخش های مختلف جامعه  در هر شهر در کمیته "لجنه" های اداره شهر (شهرداری)، امنیت شهر،  اقتصاد و توزیع مایحتاج ضروری مردم ، آموزش و پرورش از معلمان و کارکنان این بخش، بهداشت و درمان  از پزشکان و پرستاران، سوخت و روشنایی (برق، نفت، بنزین...)  و ... سازمان می یابند. 

٣- هیات های نمایندگی مردم شهرها و کمیته (لجنه) های وابسته به آن ها  در دوره انتقالی کنونی الزاما انتخابی نیستند و از فعالین اجتماعی و داوطلبانی تشکیل می شوند که دارای پایگاه اجتماعی معین در میان کارگران و زحمتکشان و اقشار و اصناف گوناگون جامعه اند، منافع کارگران و زحمتکشان وهمه شهروندان را نمایندگی می کنند و به دفاع و صیانت از این منافع پایبند هستند. این نمایندگان هر زمان لازم شد توسط مجامع مردمی عزل و نصب می شوند.  

٤- سیستم دفاعی کردستان بر اساس تسلیح عمومی است و توسط شورا و انجمن های مردمی سرپرستی و اداره می شود.

 ٥- آزادی بی قید و شرط سیاسی یکی از پرنسیپ های قدرت است. احزاب سیاسی برنامه و سیاستهای خود را تبلیغ و برای تبدیل آن به سیاست جامعه بدون هیچگونه فشار و ارعاب و دخالتی میلیشیایی خود می کوشند. هیچ حزب و جریانی حق ندارد برنامه و سیاست خود را به جامعه تحمیل و بالای سر جامعه تصمیم بگیرد. هر تصمیمی باید به تایید نمایندگان مردم در هیاتهای نمایندگی شان برسد.

 

قوانین کردستان آزاد

 جنبش استقلال و آزادی کردستان قوانین زیر را بعنوان مبنای اداره جامعه و تشکیل یک دولت موقت غیرقومی و سکولار اعلام و اجرای آن را تضمین می کند: 

١- برچیدن پایگاه ها و نیروهای دول خارجی و کوتاه کردن دست آنها از کنترل اقتصادی، نظامی و سیاسی کردستان و الغای قوانینی که در نتیجه ی این دخالتها تنظیم شده است.

 ٢- انحلال میلیشیای احزاب و گروه های شبه نظامی دیگر و مافوق مردم و انتقال کامل کلیه امکانات تسلیحاتی، تدارکاتی و اموال و داراییهای آنها به نهادهای حاکمیت    مردمی و در خدمت تسلیح عمومی.

 ٣- در دسترس قرار دادن کليه آرشيوها، بايگانى ها و پرونده هاى دولت اقلیم براى مردم.

 ٤- جدائى کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش.

 ٥- آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.

 ٦- برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى. لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است.

 ٧- برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت.

         ٨- ممنوعیت هر گونه دستگیری و زندانی کردن فعالین سیاسی بهر بهانه ای.

        ٩- لغو مجازات اعدام

١٠  دسترسى همگانى بويژه تشکلهاى توده اى مردم و احزاب سياسى به رسانه هاى جمعى دولتى.

١١- بيمه بيکارى مکفى براى همه افراد آماده بکار بالاى ۱۶ سال. پرداخت بيمه بيکارى مکفى و ساير هزينه هاى ضرورى به کليه کسانى که به علل جسمى يا روانى توان اشتغال به کار ندارند.

       ١٢- ارجاع به مجمع نمايندگان مستقيم مردم براى تعيين نظام آينده حکومتى و تهيه قانون اساسى  ظرف ۶ ماه.

 

جنبش استقلال و آزادی کردستان

Kurdistan Independence and Free movement – kifm