قرار درباره "کميته کمونيستي"

دفتر سياسي سياست سازماندهي "کميته کمونيستي" طرح شده توسط رفيق کورش مدرسي در نشريه سازمانده کمونيست را در کليت آن تاييد ميکند. بر اساس اين خط، ارگانهاي مربوط اسناد لازم را تهيه و به مراجع رهبري حزب ارائه خواهند کرد.

دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري ايران حکمتيست

۲٦ اسفند ١۳٨٤ (١٨ مارس ۲٠٠٦)