گروه هاي گارد آزادي را تشکيل دهيد !

به گارد آزادي به پيونديد !

 

مردم آزاديخواه ، جوانان کردستان !

به گارد آزادي به پيونديد. گارد آزادي نيروي متشکل و مسلح شما براي دفاع از خود در مقابل همه نيروهاي ارتجاعي است. گارد آزادي، نيروي دفاع از انسانيت، نيروي دفاع از آزادي انسانها، نيروي دفاع از برابري انسانها، نيروي دفاع از حق برابر زن و مرد، نيروي دفاع از حق کودک، نيروي دفاع از آزادي کامل و بي قيد و شرط بيان، نيروي دفاع از آزادي کامل تشکل و اجتماع، نيروي دفاع از دست آورد هاي فکري و فرهنگي بشريت در مقابل فرهنگ ارتجاعي و عقب مانده، نيروي دفاع از حق شاد بودن و شاد زيستن انسانها است. گارد آزادي نيروي دفاع در مقابل هر کس و جرياني است که بخواهد بزور خود را به زندگي مردم تحميل کند.

 

مردم انقلابي در کردستان، جوانان انقلابي و آزاديخواه !

هر جا که هستيد، در هر محله و در هر شهر و روستا دور هم جمع شويد و گارد آزادي را تشکيل دهيد.

۱ -  هر دو تا شش نفر که همديگر را ميشناسيد و به هم اعتماد داريد مخفيانه يک گروه گارد آزادي تشکيل دهيد.

۲ - براي گروه خود يک نام انتخاب کنيد.

۳ با ما تماس بگيريد. از طريق دوستان، آشنايان يا اقوام خود در عراق يا خارج کشور و يا هر شيوه مطمئن ديگري خود را به کميته سازماندهي و فرماندهي گارد آزادي در کردستان متصل کنيد.

٤ از هر طريق که ميتوانيد خود را مسلح کنيد.

٥ عوامل  و امکان علني و مخفي نظامي، انتظامي و جاسوسي رژيم را شناسائي کنيد.

٦ تلاش کنيد فضاي محل تان را بر فعاليت عوامل جمهوري اسلامي تنگ کنيد. امکان فعاليت کمونيستي و آزادي خواهانه در محل را گسترش دهيد.

٧ در محله خود، نفوذ، اعتبار و محبوبيت کسب کنيد. حافظ اصلي واحد هاي گارد آزادي نفوذ و محبوبيت آنها در ميان مردم است.

٨ -  تلاش کنيد که در محل تان فرهنگ پيشرو حاکم باشد و بخصوص عليه فشار و ستم بر زنان و تعرض به حقوق کودک و آزادي انديشه و بيان مقاومت شکل بگيرد.

٩ -  فضاي محله را نسبت  به تبليغات قوم پرستانه آگاه و حساس کنيد و اين نيرو هائي که بر قوم پرستي و عقب ماندگي سرمايه گذاري ميکنند را ايزوله کنيد.

١٠ - مطلقا بدون اجازه ما اقدام به عمليات يا نمايش نظامي نکنيد.

 

مردم!

جمهوري اسلامي رفتني است. اما خودش نميرود بايد دستش را از زندگي مردم کوتاه کرد. بعلاوه همه نيروهاي مذهبي و قوم پرست، که تنها با به خاک سياه نشاندن مردم ميتوانند خود را به قدرت و ثروت برسانند، دست اندر کارند تا بر سرمايه گذاري بر نفرت قومي و مذهبي بر ويرانه هاي جامعه با  زير پا گذاشتن حرمت، آزادي و امنيت مردم و بر  گرده کارگر و زحمتکش و مردم انقلابي کاخ قدرت خود را بسازند. به کردستان عراق نگاه کنيد، به بغداد و فلوجه و رواندا و يوگسلاوي نگاه کنيد. اين آينده اي است که اين نيروها در تدارک آن هستند. کارگر و زحمتکش و مردم انقلابي و آزاديخواه بايد بتوانند مانع تبديل سرنگوني جمهوري اسلامي به سيه روزي عمومي شوند.

براي ما کارگر و زحمتکش، براي ما مردم انقلابي سرنگوني جمهوري اسلامي بايد با تضمين آزادي و برابري همه انسانها همراه باشد. مردم بايد بتوانند آزادانه و آگاهانه و در يک محيط امن در باره نظام آينده حکومتي تصميم بگيرند.

جمهوري اسلامي را بايد به نيروي اعتراض و قيام مردم و به زير پرچم آزادي و برابري انسانها انداخت. بايد کردستان را به سنگر انقلاب ايران تبديل کرد. بايد همه مردم ايران، بجاي صداي عقب ماندگي و قوم پرستي،  صداي انقلاب براي آزادي و برابري انسان در ايران را از کردستان بشنوند.

براي تضمين اين آينده، براي تامين و تضمين زندگي خود و فرزندانمان نميتوانيم و نبايد منتظر بمانيم که دستي از آسمان و يا از آستين اين  يا آن گروه و فرقه مذهبي و قومي و يا کشور ديگري در آيد و ما را نجات دهد. ما خود بايد نجات دهنده خود و تعيين کننده زندگي خود، خانواده و جامعه باشيم.

بايد متشکل شد بايد زمام زندگي خود را بدست گرفت.

حزب کمونيست کارگري حکمتيست

از طرف کميته سازماندهي و فرماندهي گارد آزادي در کردستان

عبدالله دارابي

۱٣ آذر ۱۳۸۴ - ٤ دسامبر ۲۰۰۵