نامه شماره ٣

به: رفقاى نماينده کنگره

 

به: کميته هاى حزبى

 

رونوشت: خزانه مرکزى

 

رفقا،

 

با درود و آرزوى موفقيت. همانطور که اطلاع داريد تسويه حساب مالى نمايندگان و کميته هاى حزبى يک شرط لازم تصويب اعتبارنامه رفقاى نماينده در کنگره است.

 

٭ مطابق قرار موجود اعتبارنامه رفقاى زير به تصويب نخواهد رسيد:

 

١- نمايندگانى  که شخصا حق عضويت خود را تسويه حساب نکرده باشند. رفقای تشکیلات حزب در داخل کشور از این قاعده مستثنی هستند.

 

٢- تمام نمايندگان تشکيلاتهايى که بعنوان يک تشکيلات بدهى خود به صندوق مرکزى را تسويه حساب نکرده باشند.

 

٣- تمام اعضاى کميته هاى تشکيلاتهاى بدهکار

 

٭ همه رفقا و کميته هاى تشکيلاتى بايد در اسرع وقت بدهى خود را تسويه کنند. اين تسويه حساب بايد تا ١٥ سپتامبر ٢٠٠٦ صورت گرفته باشد و اسناد و مدارک آن به دست کمیته رهبری رسيده باشد. اسامى افراد و کميته هايى که تسويه حساب نکرده باشند در اولين نشست کنگره رسما اعلام خواهد شد تا کنگره در مورد اعتبارنامه آنها تصميم بگيرد. بنا به مصوبه قبلی اصل بر رد اعتبارنامه اين افراد و واحدها است. بديهى است که کنگره مختار است هر تصميم ديگرى اتخاذ کند.

 

٭ کميته هاى حزبى بايد در اسرع وقت ليست نمايندگان تشکيلات و کشور خود را که حق عضويت خود را تسويه نکرده اند (همراه با مبلغ بدهى) به آدرس اى ميل ويژه کنگره براى ما ارسال کنند

 

٭ رفقا و کميته هايى که تسويه حساب ميکنند بايد از مراجع ذيربط رسيد بگيرند و يک نسخه آن را براى ما اى ميل کنند

 

٭ در تسويه حساب بدهى هاى کميته ها، مبلغ مورد تائيد خزانه مرکزى مبناست.

 

رفقا، با توجه به فرصت کم، لطفا در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام بدهيد. اميدوارم بتوانيم کارى کنيم کل اين مبحث از دستور کنگره خارج شود.

 

٭ لطفا اى ميل هاى ويژه کنگره را يادداشت کنيد و مکاتبات مربوط به کنگره را به اين آدرس ميل کنيد kongere.hekmatist.gmail.com

 

کورش مدرسی