پيش نويس آئين نامه کنگره

پيشنهاد کننده: دبير کميته مرکزي و رئيس دفتر سياسي

 

١- هيات رئيسه کنگره به انتخاب دبير کميته مرکزي و رئيس دفتر سياسي تعيين ميشود. در هر اجلاس يک نفر از هيات رئيسه، رياست کنگره را برعهده خواهد داشت.

٢- تمام تصميمات با اکثريت نسبي آراء نمايندگان تصويب ميشود.

٣- راي گيري در کنگره بجز در انتخابات کميته مرکزي علني است. شمارش دقيق آراء در راي گيري هاي علني در مواقعي که تفاوت راي هاي موافق و مخالف عيان است ضروري نيست. در صورت نزديک بودن راي هاي مخالف و موافق، به تصميم رئيس و يا با پيشنهاد ٢ نفر از نمايندگان آراء شمرده ميشود.

٤- در طرح هر قطعنامه و قرار و پيشنهاد موافق و مخالف به تعداد مساوي صحبت ميکنند. ارائه دهنده هر قطعنامه مرکب (مبحث اصلي) يک نوبت در پايان بحث براي جمعبندي مبحث خواهد داشت. ارائه دهندگان قطعنامه هاي ساده و قرارها نوبت جمعبندي نخواهند داشت.

٥- در مباحث اصلي دو ارائه دهنده و دو مخالف از قبل از کنگره تعيين شده اند. مابقي سخنرانان در سالن نوبت ميگيرند.

٦- نوبت گرفتن در سالن براي سخنراني بصورت کتبي است. از ميان کساني که نوبت گرفته اند، در صورتي که به هرکس کمتر از ٥ دقيقه وقت برسد، سخنرانان به تعداد لازم به قيد قرعه تعيين ميشوند.

٧- کفايت مذاکرات به پيشنهاد هيات رئيسه و يا دو نفر از نمايندگان به راي گذاشته ميشود.

٨- کنگره تنها به مباحث و پيشنهاداتي ميپردازد که از قبل بطور کتبي در اختيار کنگره قرار داده شده باشند و کنگره ورود آنها را به دستور تصويب کرده باشد. هيچ قرار و طرح قطعنامه جديدي در کنگره دريافت نميشود و به راي گذاشته نميشود. (تصويب استثناء بر اين قاعده تنها با راي نصف بعلاوه يک نمايندگان مجاز است)

٩- ترتيب جلسات

الف: پيش از دستور:

مارش انترناسيونال \سکوت به احترام جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم (١٥ دقيقه)

سخنراني افتتاحيه (دبير کميته مرکزي) (٢٠ دقيقه)

تصويب اعتبار نامه نمايندگان (گزارش و راي گيري ١٥ دقيقه)

تصويب آئين نامه و دستور کنگره (١ ساعت)

سخنراني ريبوار احمد (دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري عراق) (٢٠ دقيقه)

 

ب: دستور پيشنهادي

١- گزارش (رحمان حسين زاده: ١٠ دقيقه، سالن: ١ ساعت، مسئولين ٣٥ دقيقه = جمع = ١ ساعت و ٤٥ دقيقه)

٢- قطعنامه ها  - ٧ ساعت (حدود ٧ قطعنامه)

٣- قرار ها – ٢ ساعت (حدود ٨ قرار)

٤ - انتخابات کميته مرکزي جمعا ٤٥ دقيقه

٥ – اختتاميه – ٢٠ دقيقه

١٠- گزارشات به راي گذاشته نميشود. وقت موجود ميان سخنرانان تقسيم ميشود. پس از اظهار نظر سخنرانان مختلف، يک نوبت کوتاه نهايي براي توضيح بيشتر در مورد جوانب مورد بحث گزارشات به ارائه کنندگان آنها داده ميشود.

١١ - در پايان هر اجلاس (صبح يا عصر) جمعا ١٥ دقيقه براي اظهار نظر ميهمانان و ناظرين وقت داده ميشود. (جمعا چهار نوبت)